Firma windykacyjna Drabik Inkaso wita!

 

Chcesz odzyska? swoje pieni?dze od d?u?nika?

Bezskutecznie starasz si? zmusi? kontrahentów do dyscypliny p?atniczej?

Jeste? osob? fizyczn? która nie mo?e odzyska? pieni?dzy od d?u?nika?

 

Nie jeste? osamotniony w swoich oczekiwaniach! Takie problemy s? codzienno?ci? tysi?cy przedsi?biorców w Polsce. Na szcz??cie, recept? na tego typu k?opoty s? profesjonalne us?ugi, jakie ?wiadczy firma windykacyjna Drabik Inkaso. Z nasz? pomoc? raz na zawsze przestaniesz martwi? si? o nierzetelno?? d?u?ników. Z?ó? na barki naszych pracowników obowi?zek kontrolowania terminowo?ci sp?ywu nale?no?ci. Windykacja przeprowadzona przez nasz? firm? windykacyjn? b?dzie jak najbardziej skuteczna i przyniesie wymierne korzy?ci.  Gwarantujemy, ?e do?o?ymy wszelkich stara? do tego, aby Twoja firma odzyska?a p?ynno?? finansow? i efektywnie funkcjonowa?a na rynku.
 
Nie ponosisz ?adnego ryzyka powierzaj?c nam zadanie odzyskania Twoich wierzytelno?ci. Firma windykacyjna Drabik Inkaso skutecznie je wyegzekwuje od d?u?ników. W sprawach aktualnych nie pobieramy ?adnych op?at wst?pnych, przez co nie obarczamy naszych Klientów zb?dnymi kosztami. Je?li Klient zleca Drabik Inkaso windykacj? nieaktualnej wierzytelno?ci, wówczas jest pobierana op?ata. Windykacja zlecona naszej firmie to racjonalny krok ku polepszeniu sprawno?ci funkcjonowania Waszego przedsi?biorstwa w sferze finansów.
 
Zapewniamy Pa?stwa, ?e nasza windykacja i monitoring p?atno?ci s? us?ugami, które spe?ni? Wasze oczekiwania. Windykacja przeprowadzana przez nasz? firm? windykacyjn? Drabik Inkaso daje Wam pewno??, ?e Wasze wierzytelno?ci zostan? odzyskane. Dzia?amy skutecznie i rzetelnie, mo?esz nam zaufa?.

 

Windykacja to nasza specjalno??!

Firmy windykacyjne na ogó? ograniczaj? si? do jednego typu us?ug, podczas gdy firma Drabik Inkaso podejmuje si? kompleksowej obs?ugi wierzytelno?ci klientów. Oferujemy Pa?stwu szerok? palet? us?ug, nakierowanych  na sprawne odzyskanie wierzytelno?ci naszych Klientów. Przyjmujemy zlecenia zarówno od osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych. Windykacja to tylko jedna z mo?liwych us?ug, z których mo?ecie Pa?stwo skorzysta?.
Firma windykacyjna Drabik Inkaso prowadzi windykacj? na wszystkich etapach dochodzenia roszcze? od d?u?ników, przy czym wierzytelno?ci musz? opiewa? na kwot? minimum 1000 z?. Nie ma dla nas ?adnego znaczenia, kiedy powsta?y wierzytelno?ci wzgl?dem naszych Klientów, ani jak? skal? trudno?ci charakteryzuje si? windykacja d?ugu. Stawiamy czo?a wszystkim problemom dochodzenia roszcze? finansowych. Windykacja nale?no?ci jest sztandarow? us?ug? firmy Drabik Inkaso.
 

?adna windykacja nie jest dla nas problemem!

Firma windykacyjna Drabik Inkaso podejmuje si? nast?puj?cych dzia?a?:
 • Prowadzenie post?powa? w sprawach nieskutecznie windykowanych, równie? tych prowadzonych uprzednio przez inne firmy windykacyjne,
 • Monitorowanie post?powania egzekucyjnego prowadzonego przez komorników,
 • Prowadzenie dzia?a? w sprawach windykacyjnych umorzonych przez komorników.
Proponujemy Pa?stwu mo?liwo?? skorzystania z us?ug naszej firmy windykacyjnej Drabik Inkaso jednorazowo, albo zawi?zanie d?ugofalowej wspó?pracy, która zapewni Wam komfort w zakresie ?ci?gania nale?no?ci od kontrahentów. Windykacja, któr? podejmuje nasza firma windykacyjna, osi?gnie oczekiwane przez Pa?stwo rezultaty.
 

Skumulowanie dzia?a?

Windykacja prowadzona przez nasz? firm? polega na ??czeniu zarówno standardowych procedur windykacyjnych, jak i dzia?a? prawnych, d???c do uzyskania jak najlepszych rezultatów dla Klienta. Dzi?ki temu istnieje wi?ksze prawdopodobie?stwo odzyskania Waszych pieni?dzy w mo?liwie jak najkrótszym czasie. Windykacja staje si? przez to niemal?e 100% skuteczna. Inne firmy windykacyjne, b?d?ce nasz? konkurencj?, pomijaj? w swojej dzia?alno?ci procedury prawne, opieraj?c si? na ogó? na procedurach windykacyjnych.

Konkurencyjne firmy windykacyjne funkcjonuj?ce na polskim rynku nie oferuj? swoim Klientom tak kompleksowej obs?ugi. Firma Drabik Inkaso wr?cz przeciwnie, podejmuje si? wszystkich procedur prawnych, które wymagaj? wydatnego wsparcia windykacyjnego. Procedury te dotycz?:
 • Ustalania maj?tku,
 • Informacji o d?u?niku,
 • Monitorowania egzekucji komorniczej,
 • Wyszukiwania sposobów egzekucyjnych.

 

Zasi?g us?ug firmy windykacyjnej Drabik Inkaso

?wiadczymy us?ugi windykacyjne na terenie ca?ego kraju, oferuj?c równie? naszym klientom mo?liwo?? przeprowadzenia windykacji zagranicznej. Windykacja zagraniczna podejmowana przez Drabik Inkaso i wszelkie jej dzia?ania s? ustalane w trybie indywidualnym, podczas rozmów z zainteresowanymi Klientami.

Nasz? podstawow? us?ug? oferowan? Klientom w Polsce i za granic?, jest szeroko rozumiana windykacja. Warszawa jest tylko jednym z wielu miast, w którym prowadzimy swoje dzia?ania. Firma windykacyjna Drabik Inkaso funkcjonuje w nast?puj?cych miastach na terenie Polski:
 • województwo dolno?l?skie: Wroc?aw, Wa?brzych, Jelenia Góra, Legnica, ?widnica, ?roda ?l?ska, O?awa,
 • województwo kujawsko - pomorskie: Bydgoszcz, Toru?, Grudzi?dz, W?oc?awek, ?wiecie,
 • województwo lubelskie: Lublin, Bia?a Podlaska, Janów Lubelski, Kra?nik, Zamo??,
 • województwo lubuskie: Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski.
 • województwo ?ódzkie: ?ód?, Sieradz, ?owicz, Piotrków Trybunalski, ?ask,
 • województwo ma?opolskie: Kraków, Tarnów, Nowy S?cz, D?bica,
 • województwo mazowiecki: Warszawa, Radom, Siedlce, O?arów Mazowiecki, P?ock, Mi?sk Mazowiecki,
 • województwo opolskie: Opole,
 • województwo podkarpackie: Rzeszów, Przemy?l,
 • województwo podlaskie: Bia?ystok, ?om?a, Suwa?ki
 • województwo pomorskie: Gda?sk, Gdynia, S?upsk
 • województwo ?l?skie: Sosnowiec, Katowice, Tychy, Bielsko-Bia?a, Gliwice, Cz?stochowa, Racibórz,
 • województwo ?wi?tokrzyskie: Kielce, Sandomierz, Starachowice,
 • województwo warmi?sko-mazurskie: Olsztyn, Elbl?g, Szczytno, Go?dap,
 • województwo wielkopolskie: Pozna?, Kalisz, Pi?a, Leszno, ?rem, Ostrów Wielkopolski
 • województwo zachodniopomorskie: Szczecin, Koszalin, Stargard Szczeci?ski,
Windykacja Warszawa to jedno z podstawowych zada?, jakie podejmujemy w swojej dzia?alno?ci. Niemniej jednak, jeste?my jak najbardziej otwarci na propozycj? wspó?pracy z firmami i osobami prywatnymi, pochodz?cymi z innych miast Polski, czy te? zza granicy.
 

Co nas wyró?nia od innych firm na rynku?

Przede wszystkim, prowadzona przez nas windykacja nale?no?ci jest w pe?ni skuteczna. Podejmowane za? dzia?ania nakierowane s? na wyegzekwowanie od d?u?ników naszych klientów ca?o?ci d?ugu. Windykacja realizowana jest rzetelnie i d??y do osi?gni?cia zamierzonych celów. Jednocze?nie zaznaczamy, ?e nasza firma windykacyjna Drabik Inkaso, nie dopuszcza do przekraczania przez swoich pracowników ram prawnych.

Skuteczno?? zgodna z prawem! - tak brzmi dewiza firmy windykacyjnej Drabik Inkaso!

Windykacja - us?uga idealna dla?

Windykacja przeprowadzana przez nasz? firm? jest skierowana do wszystkich tych osób i podmiotów gospodarczych, które zmagaj? si? z:
 • Problemami z nieuczciwymi d?u?nikami,
 • Bezskutecznym windykowaniem nale?no?ci,
 • K?opotami dotycz?cymi p?ynno?ci finansowej firmy,
 • Dyscyplinowaniem kontrahentów w zakresie terminowych p?atno?ci.

 

 

statystyka